โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเบญจมาศ กุลกัตติมาส Executive Director, KPMG Thailand ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

โครงการปริญญาโททางการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับ คุณเบญจมาศ กุลกัตติมาส Executive Director, KPMG Thailand และเป็นวิทยากรพิเศษ ด้านวิชาภาษี ของโครงการฯ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนาคณะพานิชย์ฯ มธ. ครบ 77 ปี วันที่ 23 พ.ย. 2558 ณ ห้อง 201 คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยในการนี้ทางโครงการฯ ได้รับเเกียรติ์จาก ผศ.สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการดำเนินงานโครงการฯ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีด้วย

>> ภาพกิจกรรม <<

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL