โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการ ฯ ปี 59 (รอบที่ 2)

สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ ฯ มธ. ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) นั้น ทางโครงการ ฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โดยมีการกำหนดใหม่ ดังนี้

ขยายภาพใหญ่

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL