โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รวม 57 คน ตามที่มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา <<< Click

หมายเหตุ: โครงการฯ จะแจ้งขั้นตอนการรายงานตัวให้ทราบทาง E-Mail ของนักศึกษาต่อไป

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL