โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รวม 17 คน ตามที่มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา <<< Click

ทั้งนี้ โปรดอ่านเอกสารแนบท้ายประกาศดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ: งด มารายงานตัวช่วงที่เจ้าหน้าที่พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL