โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1)

ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 15 มกราคม 2559 เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 24 ราย ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้อง 310 ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 2 มธ. (ท่าพระจันทร์) ตามรายชื่อประกาศฯ แนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มารายงานตัว ณ โถงหน้าลิฟท์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 2 มธ. (ท่าพระจันทร์) ภายในเวลา 8.30 น.

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปี 2559 (รอบที่ 1)

 

***เอกสารแนบท้ายประกาศ

ในวันสอบสัมภาษณ์ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจเช็คเอกสารการสมัคร และในกรณียื่นเอกสารไม่ครบ ขอให้นำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่กองอำนวยการสอบสัมภาษณ์ ดังรายการต่อไปนี้

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ (ตัวจริง)

เอกสารแนบ (ในกรณีที่ส่งเอกสารไม่ครบ)
1. สำเนา Transcript 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET ฉบับจริง หรือ สำเนา TOEFL หรือ IELTS)
5. ผลสอบของ SMART-II ฉบับจริง หรือ สำเนา GMAT เฉพาะส่วน Quantitative score
6. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
7. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 1 ฉบับ

ทั้งนี้การเข้าสอบสัมภาษณ์จะเรียงลำดับตามเวลาที่รายงานตัว และการสอบสัมภาษณ์เป็นอีกเกณฑ์หนึ่งที่โครงการฯ ใช้ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL