โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 (1 ก.พ. 57 - 21 ก.พ. 57)

โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา (ไม่จำกัดสาขา) ประจำปีการศึกษา 2557  รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2557 - 21 ก.พ. 2557 ที่Link รับสมัคร http://gradreg.bus.tu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2613-2198 0-2226-4510

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET ฉบับจริง หรือ สำเนา TOEFL หรือ IELTS) ผลสอบทั้ง 3 ประเภทต้องเป็น ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • ผลสอบของ SMART-II ฉบับจริง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดสมัคร) หรือผลสอบของ GMAT ในส่วนของ Quantitative Score (ผลสอบไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันปิดสมัคร)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (ไม่รับรูปผิดขนาดโดยเด็ดขาด)
 • สำเนาหลักฐานการชำระเงิน

กำหนดการรับสมัคร

 • ส่งหลักฐานการสมัครสอบ ภายใน 5 มี.ค. 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 มี.ค. 2557
 • สอบสัมภาษณ์ 12 มี.ค. 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มี.ค. 2557
 • เปิดเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (สำหรับผู้ที่ไม่จบ ป.ตรีบัญชี) มี.ค. 2557
 • เปิดเรียนภาค 1/2557 เดือน ส.ค. 2557

 

** โดยผู้ที่สนใจศึกษา สามารถสอบ SMART II รอบ2/2557 วัน ส.1 มี.ค.57 (สมัคร 17-23 ก.พ.57) สมัครได้ที่ http://smart.bus.tu.ac.th/

** TU-GET รอบ2/2557 วันที่ 23 ก.พ.57 (สมัคร 1-15 ก.พ.57) สมัครได้ที่ http://litu.tu.ac.th/2012/index.php/th/tu-get
     แล้วนำผลสอบมายื่นกับโครงการฯ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ 026132198

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL