โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

เลขทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 1)

ทางโครงการฯ ขอประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  (รอบที่ 1 ) ตามรายชื่อแนบนี้  ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาทุกคน มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา (รายละเอียดตามประกาศฯ รับเข้าศึกษา) ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. พร้อมใช้เลขทะเบียน เพื่อทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษา และกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หัวข้ออื่น ๆ (กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ตาม link http://web.reg.tu.ac.th/registrar/login.asp) ส่งให้โครงการฯ พร้อมเอกสารการรายงานตัว ในวันที่มารายงานตัว  

รหัส คำนำหน้า ชื่อ สกุล
5702020016 นางสาว พรรณพิมพ์ ชาญเชาวน์กุล
5702020024 นางสาว ดวงทิพย์ อุปถัมภากุล
5702020032 นางสาว สุวรี เอกสรกุล
5702020040 นางสาว รวมพร วงศ์อุไร
5702020057 นาย สรวรรณ อินทโสตถิ
5702020065 นางสาว นันทินี ธีรมงคล
5702020073 นางสาว เอื้องฟ้า กายธัญลักษณ์
5702020081 นาย ณัฐพล ซู
5702020099 นางสาว สุชาดา ศรีสกลกิจ
5702020107 นางสาว สุกันทา สะเอียบคง
5702020115 นางสาว สุภรา รุทธิ์อมร
5702020123 นางสาว ทิพย์ศิริ ผลเกิด
5702020131 นาย นพดล มโนสุทธิ
5702020149 นางสาว จรัญญา อนันตชัย
5702020156 นางสาว พรรณี กัมพลกัญจนา
5702020164 นางสาว จุฑามาศ พวงสมบัติ
5702020172 นางสาว น้ำทิพย์ ขำต้นวงษ์
5702020180 นาย ธัญวัฒน์ จิตไพศาลวัฒนา
5702020198 นางสาว พิมพ์ภัทร คลุมดวง
5702020206 นาย จัตุรมงคล ดนตรี
5702020214 นางสาว พรรณนิภา เจนทวีทรัพย์
5702020222 นางสาว ศิริกาญจน์ แก้วแสน
5702020230 นางสาว อรอนงค์ อรัญยถาวร
5702020248 นางสาว มนธิชา ศุภโอภาสพันธุ์
5702020255 นางสาว ธันยนันท์ มงคลสวัสดิ์
5702020263 นาย ธนวัฒน์ สุวานิช
5702020271 นาย ปรัชญา นิ่มนวล
5702020289 นางสาว นารีรัตน์ อัศวธนาลาภ
5702020297 นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
5702020305 นางสาว ครีษมา ไชยเวช
5702020313 นางสาว นิศาชล วัจนะเสนาะ
5702020321 นางสาว ศริญญา สุธะ
5702020339 นางสาว ณิชกานต์ อภิเกลียวพันธุ์
5702020347 นางสาว ธันยพร จำเริญดารารัศมี
5702020354 นาย อรรถสาร สุภัทธร
5702020362 นางสาว ปวิตรา วิรุฬหเกียรติ
5702020370 นางสาว วรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL