โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 1)

ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 – 8 มกราคม 2557 เรียบร้อยแล้วนั้น  ทางโครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ตามรายชื่อประกาศฯ ที่แนบนี้

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL