โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพกับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ (17 ธ.ค. 2556)

โครงการปริญญาโททางการบัญชี ร่วมกับภาควิชาการบัญชี ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการเสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพกับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ เรื่อง Update การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2557 ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น 3 ห้อง F-337  โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาตาม link แนบท้ายนี้

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL