โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 10 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2556 (4-6 พ.ค. 2556)

โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 10 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม Ravinda Beach Resort & spa จังหวัดชลบุรี

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ MAP#10 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ"

สำหรับการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา MAP#9 โครงการฯ จัดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "มารยาทในการเข้าสังคม" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรควบตรีโทด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร  และ "Systematic Thinking" โดยอาจารย์จตุพร ตังคทัช อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ภาพบรรยากาศ

 

DSC_3794_(Small).JPG

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL