โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Journal of Account Profession

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 (เมษายน 2557)

Jap27.jpg

คอลัมน์ประจำ

 • บทความวิจัย

  • ความเกี่ยวข้องในมูลค่าของกำไรต่อหุ้นและมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญที่มีกับราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น ประเทศจีน เขียนโดย.. Li Yutian และ อ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์  DOI: 10.14456/jap.2014.1  Full Text

  • The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Earnings Informativeness through Earnings Persistence: Empirical Evidence from Thailand  เขียนโดย.. Supana Sukanantasak  DOI: 10.14456/jap.2014.2  Full Text

  • Investor Misperception about the Ability of Net Operating Assets to Forecast Future Performance: Thai Evidence  เขียนโดย.. Warinya Charoenchit and Asst.Prof.Dr.Somchai Supattarakul  DOI: 10.14456/jap.2014.3

 • บทความวิชาการ

  • การรับรู้รายได้จากสัญญากับลูกค้า : โมเดลใหม่ในการรับรู้รายได้  เขียนโดย.. อ.ดร.กุลยา จันทะเดช  DOI: 10.14456/jap.2014.4  Full Text

  • มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2557 : การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน  เขียนโดย.. อ.ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์  DOI: 10.14456/jap.2014.5  Full Text

 • ว่าด้วยความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  เขียนโดย.. อ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์ และ อ.นวพร พวงมณี  DOI: 10.14456/jap.2014.6  Full Text

 • ต้นทุนและประโยชน์ของข้อมูลทางการเงิน ของส่วนงานดำเนินงาน  เขียนโดย.. ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และ อ.พิมพ์ใจ วีระศุทธากร  DOI: 10.14456/jap.2014.7

 

 

บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์

 • A.B.C.’s of Behavioral Forensics
 • เขียนโดย.. ผศ.สมชาย ศุภธาดา
  DOI: 10.14456/jap.2014.8

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL