โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Journal of Account Profession

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 13 ฉบับที่ 40 (ธันวาคม 2560)

บทความพิเศษ
เตรียมพร้อมเพื่อน้อมรับ (มือ)
ให้สัมภาษณ์โดย.. ศ.ธวัช ภูษิตโภยไคย
DOI: 10.14456/jap.2017.28  Full Text


บทความวิจัย
โครงสร้างผู้ถือหุ้นกับค่าสอบบัญชีของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เขียนโดย.. อ.ธเรศ สันตติวงศ์ไชย
DOI: 10.14456/jap.2017.29  Full Text


การตอบสนองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับธรรมาภิบาล คุณภาพกำไร และผู้สอบบัญชี
เขียนโดย.. รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ และ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
DOI: 10.14456/jap.2017.30  Full Text


การเลือกสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติจีนในประเทศไทย
เขียนโดย.. รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก และนางสาวธนธรณ์ เลาหไพศาล
DOI: 10.14456/jap.2017.31  Full Text


Does Management Accounting Information Affect Firm Value? Evidence from the Stock Exchange of Thailand
เขียนโดย.. Dr.Teerachai Arunruangsirilert
DOI: 10.14456/jap.2017.32  Full Text


All in the Family: The Role of Related Shareholders in Capital Structure Decisions for the Shipping Industry
เขียนโดย.. Asst.Prof.Dr.Suntichai Kotcharin and Dr.Sakkakom Maneenop
DOI: 10.14456/jap.2017.37  Full Text


บทความวิชาการ
การบัญชีกับการจัดการสำหรับ SMEs
เขียนโดย.. ศ.ธวัช ภูษิตโภยไคย
DOI: 10.14456/jap.2017.33  Full Text


การพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับการเปิดเผยข้อมูล
เขียนโดย.. อ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
DOI: 10.14456/jap.2017.34  Full Text


เกณฑ์การประเมินผลสำหรับความเสี่ยงจากการฟอกเงิน
เขียนโดย.. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ ผศ.ดร.สุจิตรา ตุลยาเดชานนท์ ผศ.ดร.วชิระ บุณยเนตร และนายวรพงษ์ สุธานนท์
DOI: 10.14456/jap.2017.38  Full Text


การทำงานของนักบัญชีสืบสวน
เขียนโดย.. อ.ดร.ธกานต์ ชาติวงค์
DOI: 10.14456/jap.2017.35  Full Text


บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์
Lie Spotting: Proven Techniques to Detect Deception
เขียนโดย.. ผศ.สมชาย ศุภธาดา
DOI: 10.14456/jap.2017.36  Full Text

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL