โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Journal of Account Profession

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 13 ฉบับที่ 39 (กันยายน 2560)

บทความวิจัย
สารสนเทศที่ควรรู้เพื่อการเตรียมความพร้อม ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพื่อรองรับ ตลาด AEC
เขียนโดย.. ผศ.ดร.อมรา ติรศรีวัฒน์
Full Text

ผลกระทบปัจจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ ต่ออัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญ: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เขียนโดย.. ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
Full Text

ตัวแบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าทางการเงิน: การเปรียบเทียบระหว่างวิธีการถดถอยโลจิสติค และโครงข่ายประสาทเทียมของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เขียนโดย.. นายวิชชกานต์ เมธาวิริยะกุล ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ และ ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง
Full Text

Attention-based View Approach to the Use of Performance Measurements to Drive Organizational Performance
เขียนโดย.. Dr.Chai Ching Tan and Siroj Anomasiri
Full Text

บทความวิชาการ
ความท้าทายของธุรกิจธนาคารพาณิชย์จากบริบท การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล
เขียนโดย.. นางวิเรขา สันตะพันธุ์ นางสาวกรรณภรณ์ กัลยาจิตร์โกศล นายก้องภพ กลิ่นประยูร และนางสาวณัฐญา สินเสรีกุล
Full Text

เดบิตและเครดิต: ภาษาบัญชี
เขียนโดย.. รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
Full Text

การสื่อสารทางธุรกิจ และมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลธุรกิจสากล
เขียนโดย.. ผศ.ดร.ไพลิน ตั้งเมธีรัตน์ และ ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา
Full Text

การบัญชีมูลค่ายุติธรรมและสถาบันการเงิน: บทเรียนจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของโลกครั้งที่ผ่านมา
เขียนโดย.. อ.นิภัทร์ พวงจำปา
Full Text

บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์
Hongren’s Cost Accounting: A Managerial Emphasis
เขียนโดย.. ผศ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์
Full Text

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL