โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Journal of Account Profession

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 13 ฉบับที่ 38 (มิถุนายน 2560)

บทความวิจัย
การใช้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่: ประสบการณ์ปีแรก
เขียนโดย.. ผศ.ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
DOI: 10.14456/jap.2017.10  Full Text

“เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ” ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีกับการตอบสนองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เขียนโดย.. ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
DOI: 10.14456/jap.2017.11  Full Text

การเลือกผู้ให้บริการงานให้ความเชื่อมั่นภายนอก สำหรับรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาในประเทศไทย
เขียนโดย.. นายณัฐวีร์ คุสินธุ์ และ รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
DOI: 10.14456/jap.2017.12  Full Text

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือ ที่มีต่อการถือครองเงินสด
เขียนโดย.. น.ส.วริยา วงษ์มาก และ รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
DOI: 10.14456/jap.2017.13  Full Text

การปรับใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ถือหุ้น ตามหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสียในกรณีการโอนกิจการทั้งหมด ภายใต้ประมวลรัษฎากร
เขียนโดย.. รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล และนายพงศภัค ประจักษ์เฟื่องฟู
DOI: 10.14456/jap.2017.14  Full Text

สินทรัพย์สภาพคล่องและสภาพคล่องของหุ้น ภายใต้ IFRS ของตลาดทุนไทย
เขียนโดย.. ผศ.ดร.วรรณี เตโชโยธิน และนายธนฤทธิ์ นามพาโชค
DOI: 10.14456/jap.2017.15  Full Text

Comparative Value Relevance of Earnings, Book Values and Cash Flows: Empirical Evidence from Listed Companies on SET100 in Thailand
เขียนโดย.. Asst.Prof.Dr.Kittima Acaranupong
DOI: 10.14456/jap.2017.16  Full Text

บทความวิชาการ
สารสนเทศและการสื่อสาร : กรอบการควบคุมภายในโคโซ่ 2013
เขียนโดย.. รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ
DOI: 10.14456/jap.2017.17  Full Text

บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์
Implementing Beyond Budgeting: Unlocking the Performance Potential (2nd edition)
เขียนโดย.. ผศ.สมชาย ศุภธาดา
DOI: 10.14456/jap.2017.18  Full Text

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL