โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Journal of Account Profession

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 13 ฉบับที่ 37 (มีนาคม 2560)

บทความวิจัย
การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัย: การวิเคราะห์เนื้อหาสาระของรายงานการตรวจสอบภายในประจำปี
เขียนโดย.. รศ.ดร.ประจิต หาวัตร และ รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
DOI: 10.14456/jap.2017.1  Full Text

การกำกับดูแลกิจการส่งผลต่อความสัมพันธ์ ระหว่างความระมัดระวังแบบไม่มีเงื่อนไข และการตกแต่งกำไรอย่างไร
เขียนโดย.. น.ส.ภาวินี ภัทรทวีสุข
DOI: 10.14456/jap.2017.2  Full Text

อิทธิพลของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และโครงสร้างการถือหุ้นที่มีผลต่อการวางแผนภาษี : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย
เขียนโดย.. ผศ.ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์ และ ผศ.ดร.รัชนียา บังเมฆ
DOI: 10.14456/jap.2017.3  Full Text

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับการตกแต่งกำไร
เขียนโดย.. อ.ดร.ธกานต์ ชาติวงค์
DOI: 10.14456/jap.2017.4  Full Text

ผลกระทบจากการกำกับดูแลกิจการและรายงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เขียนโดย.. อ.ชไมพร รัตนเจริญชัย ผศ.ดร.ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ และ อ.ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์
DOI: 10.14456/jap.2017.5  Full Text

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและตัดสินใจเลือกใช้ระบบบัญชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง
เขียนโดย.. น.ส.ณฐมน พิจิตรไพรวัลย์ อ.ดร.ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล และ ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
DOI: 10.14456/jap.2017.6  Full Text

บทความวิชาการ
ปู่ขอเล่าเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชี
เขียนโดย.. รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
DOI: 10.14456/jap.2017.7  Full Text

การวิจัยเชิงคุณภาพ
เขียนโดย.. ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
DOI: 10.14456/jap.2017.8  Full Text

บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์
The Financial Controller and CFO’s Toolkit: Lean Practices to Transform Your Finance Team (3rd edition)
เขียนโดย.. ผศ.สมชาย ศุภธาดา
DOI: 10.14456/jap.2017.9  Full Text

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL