โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Journal of Account Profession

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 36 (ธันวาคม 2559)

บทความวิจัย
ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิน Pack 5 ที่มีต่อบริษัทจดทะเบียน : กรณีประเทศไทย
เขียนโดย.. รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และ อ.ดร.จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์
DOI: 10.14456/jap.2016.29  Full Text

การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100
เขียนโดย.. นางสาวพรรณี กัมพลกัญจนา และ ผศ.ดร.กุลยา จันทะเดช
DOI: 10.14456/jap.2016.30  Full Text

สำนักงานสอบบัญชี: องค์กรแห่งการเรียนรู้
เขียนโดย..นางสาวอนุธิดา เตียวไพบูลย์  และ ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา
DOI: 10.14456/jap.2016.31  Full Text

บทความวิชาการ
ธ ทรงธรรม ดุจ แสงเทียน
เขียนโดย.. ผศ.สมชาย ศุภธาดา
DOI: 10.14456/jap.2016.32  Full Text

นักบัญชียุคดิจิตอลที่เกิดในรัชกาลที่ ๙
เขียนโดย.. นางอุณากร พฤฒิธาดา
DOI: 10.14456/jap.2016.33  Full Text

บัญชีพอเพียง : แก้ความยากจน
เขียนโดย.. รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
DOI: 10.14456/jap.2016.34  Full Text

บริหารจัดการ SMEs ด้วยบัญชี
เขียนโดย.. ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
DOI: 10.14456/jap.2016.35  Full Text

เทคนิคการสัมภาษณ์ : การบัญชีสืบสวน
เขียนโดย.. อ.ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
DOI: 10.14456/jap.2016.36  Full Text

บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์
Detecting Accounting Fraud: Analysis and Ethics
เขียนโดย.. ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
DOI: 10.14456/jap.2016.37  Full Text

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL