โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Journal of Account Profession

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 35 (กันยายน 2559)

บทความวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
เขียนโดย.. อ.ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
DOI: 10.14456/jap.2016.21  Full Text

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
เขียนโดย.. น.ส.วรัญญา มโนสุนทร และ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
DOI: 10.14456/jap.2016.22  Full Text

Corporate Governance and Strategic Management Accounting: a Grounded Theory
เขียนโดย.. Teerachai Arunrungsirilert
DOI: 10.14456/jap.2016.23  Full Text

The Effect of an Analysis of Expenses by Nature or by Function on Investors’ judgments
เขียนโดย.. Pinprapa Sangchan
DOI: 10.14456/jap.2016.24  Full Text

The Effects of Multiple Restatements on Audit Fees
เขียนโดย.. Dr.Wasinee Thammasiri and Dr.Nopmanee Tepalagul
DOI: 10.14456/jap.2016.25  Full Text

บทความวิชาการ
ความหมายและขอบเขตของการบัญชี
เขียนโดย.. รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
DOI: 10.14456/jap.2016.26  Full Text

การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อมุ่งสู่การทำบัญชีตามสภาพความเป็นจริง
เขียนโดย.. ผศ.สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์
DOI: 10.14456/jap.2016.27  Full Text

บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์
The Controller’s Function: The Work of the Managerial Accountant
เขียนโดย.. ผศ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์
DOI: 10.14456/jap.2016.28  Full Text

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL