โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Journal of Account Profession

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 (มิถุนายน 2559)

บทความวิจัย
ความสัมพันธระหวางความเชื่อมั่นของผูบริหาร และโครงสรางเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
เขียนโดย.. น.ส.รัตพรรณ อาวะจินดา และ รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
DOI: 10.14456/jap.2016.12  Full Text

Using Industry Earnings to Predict Market Earnings
เขียนโดย.. Dr.Sukanya Rukphanichmanee
DOI: 10.14456/jap.2016.13  Full Text

Financial Ratio Determinants on Abnormal Stock Returns: An Empirical Evidence of Thailand
เขียนโดย.. Phiboon Chatupromwong, Assoc.Prof.Dr.Seksak Jumroernvong and Asst.Prof.Dr.Pailin Trongmateerut
DOI: 10.14456/jap.2016.14  Full Text

บทความวิชาการ
กระแสแหงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับวิชาชีพสอบบัญชี
เขียนโดย.. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
DOI: 10.14456/jap.2016.15  Full Text

การรายงานทางการเงินสําหรับเกษตรกรรม
เขียนโดย.. อ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
DOI: 10.14456/jap.2016.16  Full Text

กําไรเทียม
เขียนโดย.. รศ.ศรีสุดา อาชวานันทกุล
DOI: 10.14456/jap.2016.17  Full Text

โฉมหนาการสื่อสารในทศวรรษหนา : การรายงานเชิงบูรณาการและรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหม
เขียนโดย.. ผศ.สมชาย ศุภธาดา
DOI: 10.14456/jap.2016.18  Full Text

การบัญชีปองกันความเสี่ยงตามขอกําหนดใน IFRS 9
เขียนโดย.. นายวิเชษฐ โรจนสุกาญจน และ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
DOI: 10.14456/jap.2016.19  Full Text

บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์
Advanced Financial Accounting: An IAS and IFRS Approach (2nd edition)
เขียนโดย.. ผศ.สมชาย ศุภธาดา
DOI: 10.14456/jap.2016.20  Full Text

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL