โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Journal of Account Profession

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 11 ฉบับที่ 32 (ธันวาคม 2558)

บทความวิจัย
ผลกระทบเชิงสาเหตุระหวางการกํากับดูแลกิจการ และผลการดําเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เขียนโดย.. น.ส.กานดา พิศาลปีติ
DOI: 10.14456/jap.2015.17  Full Text

คุณภาพของรายงานการเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เขียนโดย.. อ.จำนงค์ จันทโชโต และ รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
DOI: 10.14456/jap.2015.18  Full Text

ความแตกตางของคุณภาพงานสอบบัญชีระหวางสํานักงานสอบบัญชี Big4 และ Non-Big4 สามารถบอกลักษณะของลูกคาไดหรือไม: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เขียนโดย.. น.ส.อรกานต ผดุงสัจจกุล และ ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
DOI: 10.14456/jap.2015.19  Full Text

การกระจายการลงทุนทางธุรกิจและการตกแตงกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET100
เขียนโดย.. น.ส.ญาณินท์ ปั้นม่วง และ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
DOI: 10.14456/jap.2015.20  Full Text

A Study of Environmental Accounting Disclosure: Evidence from Listed Companies on the Environmentally Sensitive Sectors in Thailand
เขียนโดย.. Asst.Prof.Dr.Kittima Acaranupong
DOI: 10.14456/jap.2015.21  Full Text

The Adoption of Environmental Management Accounting in Thailand
เขียนโดย.. Assoc.Prof.Dr.Watchaneeporn Setthasakko
DOI: 10.14456/jap.2015.22  Full Text


บทความวิชาการ
ประเด็นสําคัญและการประยุกตแนวคิด เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เขียนโดย.. อ.ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
DOI: 10.14456/jap.2015.23  Full Text


บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์
Thinking in Systems: A Primer
เขียนโดย.. ผศ.สมชาย ศุภธาดา
DOI: 10.14456/jap.2015.24  Full Text

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL