โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Journal of Account Profession

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 (สิงหาคม 2558)

บทความวิจัย

ความสำคัญ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)”
เขียนโดย อ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
DOI: 10.14456/jap.2015.9  Full Text

คุณค่าของรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่
เขียนโดย.. อ.ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
DOI: 10.14456/jap.2015.10  Full Text

ความพร้อมของบัญชีบัณฑิตไทยกับการทำงานที่ปรึกษาทางบัญชีในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ในมุมมองของสถาบันการศึกษา
เขียนโดย.. อ.ดร.เอกพล คงมา
DOI: 10.14456/jap.2015.11  Full Text

การใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินภายใต้ทฤษฎีการบริหาร
เขียนโดย.. น.ส.สุวิมล บัวทอง และ อ.ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี
DOI: 10.14456/jap.2015.12  Full Text

ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลตามลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมของกิจการที่มีผลการดำเนินงานแตกต่างกันต่อวิจารณญาณของนักลงทุนทั่วไป
เขียนโดย.. น.ส.ดวงพร จันทร์เสงี่ยม และ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
DOI: 10.14456/jap.2015.13  Full Text

ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทย กรณีบริษัทมีโครงสร้างของผู้ถือหุ้นแตกต่างกัน
เขียนโดย.. น.ส.ชวาลัย หม่อมบุญ และ อ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
DOI: 10.14456/jap.2015.14  Full Text 


บทความวิชาการ

Cloud Computing: Overview and How to Audit
เขียนโดย.. Dr.Lovepon Savaraj
DOI: 10.14456/jap.2015.15  Full Text 


บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์

The Wall Street Journal Guide to Information Graphics: The Dos and Don’ts of Presenting Data, Facts, and Figures
เขียนโดย.. อ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์
DOI: 10.14456/jap.2015.16  Full Text

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL