โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Journal of Account Profession

 • วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 13 ฉบับที่ 40 (ธันวาคม 2560)


  บทความพิเศษเตรียมพร้อมเพื่อน้อมรับ (มือ)ให้สัมภาษณ์โดย.. ศ.ธวัช ภูษิตโภยไคยDOI: 10.14456/jap.2017.28  Full Text
  บทความวิจัยโครงสร้างผู้ถือหุ้นกับค่าสอบบัญชีของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขียนโดย.. อ.ธเรศ สันตติวงศ์ไชยDOI: 1...
 • more >>
 • วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 13 ฉบับที่ 39 (กันยายน 2560)


  บทความวิจัยสารสนเทศที่ควรรู้เพื่อการเตรียมความพร้อม ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพื่อรองรับ ตลาด AECเขียนโดย.. ผศ.ดร.อมรา ติรศรีวัฒน์Full Text
  ผลกระทบปัจจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ ต่ออัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญ: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งปร...
 • more >>
 • วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 13 ฉบับที่ 38 (มิถุนายน 2560)


  บทความวิจัยการใช้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่: ประสบการณ์ปีแรกเขียนโดย.. ผศ.ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์DOI: 10.14456/jap.2017.10  Full Text
  “เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ” ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีกับการตอบสนองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเ...
 • more >>
 • วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 13 ฉบับที่ 37 (มีนาคม 2560)


  บทความวิจัยการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัย: การวิเคราะห์เนื้อหาสาระของรายงานการตรวจสอบภายในประจำปีเขียนโดย.. รศ.ดร.ประจิต หาวัตร และ รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติDOI: 10.14456/jap.2017.1  Full Text
  การกำกับดูแลกิจการส่งผลต่อความสัมพันธ์ ระหว่...
 • more >>
 • วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 36 (ธันวาคม 2559)


  บทความวิจัยผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิน Pack 5 ที่มีต่อบริษัทจดทะเบียน : กรณีประเทศไทยเขียนโดย.. รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และ อ.ดร.จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์DOI: 10.14456/jap.2016.29  Full Text
  การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสัง...
 • more >>
 • วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 35 (กันยายน 2559)


  บทความวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีเขียนโดย.. อ.ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์DOI: 10.14456/jap.2016.21  Full Text
  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อผลการดำเนินงานของบ...
 • more >>
 • วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 (มิถุนายน 2559)


  บทความวิจัยความสัมพันธระหวางความเชื่อมั่นของผูบริหาร และโครงสรางเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยเขียนโดย.. น.ส.รัตพรรณ อาวะจินดา และ รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์DOI: 10.14456/jap.2016.12  Full Text
  Using Industry Earnings to ...
 • more >>
 • วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 11 ฉบับที่ 32 (ธันวาคม 2558)


  บทความวิจัยผลกระทบเชิงสาเหตุระหวางการกํากับดูแลกิจการ และผลการดําเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเขียนโดย.. น.ส.กานดา พิศาลปีติDOI: 10.14456/jap.2015.17  Full Text
  คุณภาพของรายงานการเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห...
 • more >>
 • วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 (สิงหาคม 2558)


  บทความวิจัย
  ความสำคัญ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)”เขียนโดย อ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการDOI: 10.14456/jap.2015.9  Full Text
  คุณค่าของรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่เขียนโดย.. อ.ดร.ชาญชัย ...
 • more >>
 • วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 (เมษายน 2557)


  คอลัมน์ประจำ  บทความวิจัย  ความเกี่ยวข้องในมูลค่าของกำไรต่อหุ้นและมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญที่มีกับราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น ประเทศจีน เขียนโดย.. Li Yutian และ อ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์  DOI...
 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL