โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Facilities

Libraries

Among the largest academic library in Thailand, the main university's library, "Pridi Bhanomyong Library," provides services to facilitate the use of books, documents, periodicals, audio-visuals and other materials. The Faculty of Commerce and Accountancy itself has 2 libraries, the faculty's main library and "Sangvian Library", both of which are located on the 4th floor of its building. In addition to the paper-based material, the libraries are also equipped with computerized search services. They offer retrieval of information in a vast varieties of academic resources from Internet and CD-ROM databases.

fac02.jpg
Computer Lab

The Computer Center is located on the 2nd floor of the Faculty of Commerce and Accountancy Building. The computer Center equipped with IBM Compatible machines connected to the Local Area Network (LAN)offers high performance PCs, which provide Windows for word processing, Excel for spreadsheet analysis,PowerPoint for presentation graphics, and an access to database management and many others. All PCs, moreover, are networked and provide access to Thammasat's servers, which can access to the Internet.

fac3.jpg
Bookstore

Thammasat University Bookstore offers a wide range of books in such disciplines as Accounting, Finance, Business Administration, Economics, Statistics, etc., at low cost. Books of general interest, stationary, souvenirs, and other related services are also available. All MAP students will get 15% discount

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL