โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Curriculum

 
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

กลุ่มที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี ศึกษา 42 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ศึกษา 48 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 (Thesis)

รายวิชา

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ

1) วิชาบังคับ

30 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

2) วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

รวม

42 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต


แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

รายวิชา

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ

1) วิชาบังคับ

30 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

2) วิชาเลือก

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3) การค้นคว้าอิสระ

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

รวม

42 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต


ระบบการศึกษา

1. ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

2. หลักสูตร มี 2 แผน ดังนี้

แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์

การทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)

(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ สอบผ่านวิชา บช.607 วิธีวิจัยทางการบัญชี และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

(2) นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย

(3) หลังจากจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโททางการบัญชี เพื่อให้คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้คำแนะนำนักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์

(4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(5) การดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

การสอบวิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)

(1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว

(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

แผน ข การค้นคว้าอิสระ

การค้นคว้าอิสระ ( สำหรับนักศึกษา แผน ข)

(1) นักศึกษาตามหลักสูตร แผน ข จะจดทะเบียนทำการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ สอบผ่านวิชา บช.607 วิธีวิจัยทางการบัญชี และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

(2) นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทย

(3) หลังจากจดทะเบียนทำการค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโททางการบัญชี เพื่อให้คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการการค้นคว้าอิสระ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้คำแนะนำนักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และสอบการค้นคว้าอิสระ

(4) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(5) การดำเนินการและการสอบการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

การสอบประมวลความรู้ (สำหรับนักศึกษา แผน ข)

(1) นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู้ เมื่อจดทะเบียนรายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด และได้รับโอกาสให้สอบในภาคการศึกษาแรกที่มีโอกาสจะสำเร็จการศึกษา โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

(2) การสอบประมวลความรู้ด้วยการสอบข้อเขียน นักศึกษาแผน ข มีสิทธิสอบประมวลความรู้ได้เมื่อนักศึกษาสอบผ่านวิชาบังคับ 3 วิชา จำนวน 9 หน่วยกิต โดยจะต้องสอบผ่านวิชาบังคับดังต่อไปนี้ บช.603 บช.605 บช.611  อยู่ในฐานะชั้นปีที่ 2 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

(3) โครงการปริญญาโททางการบัญชี จะเปิดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็นการสอบแบบข้อเขียน ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง โดยคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้

(4) นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง  มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

(5) การดำเนินการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

 

3. โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบ สองภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีสัดส่วนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 30 % ของจำนวนหน่วยกิตรวม

 

4. เป็นการศึกษาภาคค่ำในระบบทวิภาค โดยกำหนดเปิดภาคการศึกษาเป็นดังนี้

  • ภาค 1 : ส.ค. - ธ.ค.
  • ภาค 2 : ม.ค. - พ.ค.
  • ภาคฤดูร้อน : มิ.ย. - ก.ค.

 

5. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์

1)  ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสม        ไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี

2)  ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสม        ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ

3)  ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)

4)  ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน

5)  ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

6)  ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง

7)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว

8)  นำส่งวิทยานิพนธ์เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

9)  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะพาณิชยศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด

10)  ชําระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

แผน ข การค้นคว้าอิสระ

1)  ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่   น้อยกว่า  42  หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี

2)  ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่   น้อยกว่า  48  หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ

3)  ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)

4)  ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน

5)  ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

6)  ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้

7)  ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระโดยการสอบปากเปล่า

8)  รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้

9)  นักศึกษาต้องส่งบทความสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คณะเพื่อพิจารณาส่งไปตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

10)  นำส่งการค้นคว้าอิสระเข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

11)  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะพาณิชยศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด

12)  ชําระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

6. จัดการเรียนการสอนที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL