โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Admission schedule

สมัครทาง online: ตั้งแต่บัดนี้ - 3 พ.ค. 64 ที่ http://www.grad.tbs.tu.ac.th

 

หลักฐานการสมัคร 

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
     3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET ฉบับจริง หรือสำเนาผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ) ผลสอบทั้ง 3 ประเภทต้องเป็น
         ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
     4.ผลสอบของ SMART-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดสมัคร) หรือผลสอบของ GMAT ในส่วนของ Quantitative
         Score (ผลสอบไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันปิดสมัคร)

     *ผลสอบ TU-GET ควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน(ไม่การันตี) และ SMART-II ควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน(ไม่การันตี)  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ

 

      ๐ ส่งหลักฐานการสมัครสอบ ภายใน 4 มิถุนายน 2564
      ๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 มิถุนายน 2564
      ๐ สอบสัมภาษณ์ 19 มิถุนายน 2564
      ๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 28 มิถุนายน 2564
      ๐ เปิดเรียนภาค 1/2564 เดือน ส.ค. 64

 

** สมัคร Smart-II ได้ที่ http://smart.tbs.tu.ac.th/

** สมัคร TU-GET ได้ที่ Paper-based Test (PBT) หรือ Computer-based Test (CBT)

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL