โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Admission

Admission Requirement

กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี ที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา หรือ

กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และ

ทั้ง 2 กลุ่ม เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

Admission Process

1. การทดสอบความรู้ด้านทักษะการจัดการ (SMART-II) ซึ่งจัดสอบโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้สมัครสามารถใช้คะแนน GMAT (ผลสอบไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันปิดสมัคร) เฉพาะส่วน Quantitative Score

2. การทดสอบความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มธ. หรือผู้สมัครสามารถใช้คะแนน TOFEL หรือ IELTS แทนได้

3. การสอบสัมภาษณ์

How to Apply

สมัครผ่านระบบ Online ที่ www.grad.tbs.tu.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤษภาคม 2564

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท

การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ดังแสดงในใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร) โดยสามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

  1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  2. ชำระผ่าน Internet Banking
  3. ชำระผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) โดย E-mail หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเลขที่บัตรประชาชน และเลขที่ใบสมัคร ที่ E-mail: grad@tbs.tu.ac.th
  4. ชำระผ่านบัตรเครดิตในหน้าเว็บไซต์การรับสมัคร

 ผู้สมัครสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามช่องทางที่ 1-3 ผ่านธนาคารดังต่อไปนี้

  1. ธนาคารกรุงไทย
  2. ธนาคารกสิกรไทย
  3. ธนาคารทหารไทย

 ค่าธรรมเนียมชำระ ณ ที่ทำการธนาคาร

  1. ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกรุงไทย 15 บาท ทั่วประเทศ
  2. ธนาคารกสิกรไทย อัตราในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท / ต่างจังหวัด 25 บาท
 
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL