โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัทกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
นางสาวจันทนา ธนสารบริสุทธิ์ 2556
สารนิพนธ์
การกำกับดูแลกิจการและต้นทุนของหนี้สิน กรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวธิรนันท์ แสงอ่ำ 2556
สารนิพนธ์
กรณีศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของผู้รับการตรวจสอบภายใน กลุ่มตัวอย่าง พนักงานบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป
นางสาวชลาลัย สำเภาเงิน 2556
สารนิพนธ์
การกำกับดูแลกิจการที่ดีกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดด้อม กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
นางสาวสุภลักษณ์ มานิตศรศักดิ์ 2556
สารนิพนธ์
Value Relevance of Fair Value Disclosure - Commercial Banks in Thailand
นายกัณฑ์ชนก เฉลยถ้อย 2556
สารนิพนธ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบระบบการวัดผล การนำระบบการวัดผลไปใช้ และสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร กับความสำเร็จของระบบการวัดผลกรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
นางสาวนรินทร์ธรา วีระอารีวงศ์ 2556
สารนิพนธ์
การศึกษาผลของการบริหารความเสี่ยงโดยการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ J-SOX section 302 ต่อระดับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท XYZ (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวสุภพ กลิ่นเกษร 2556
สารนิพนธ์
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีไทยสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศต่อข้อมูลบัญชีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวอรรถนีย์ บูรณะชาติ 2556
สารนิพนธ์
การประเมินองค์การแห่งการเรียนรู้สำนักงานสอบบัญชี
นางสาวอนุธิดา เตียวไพบูลย์ 2556
สารนิพนธ์
แบบจำลองการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินโดยใช้ Logit Model
นางสาวนันทนัช ธิติสุทธิ 2556
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL