โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินของกรรมการตรวจสอบกับการตกแต่งกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวพิมวิไล ศรีโนนงาม 2558
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET 100)
นางสาวนภพรรณ ลิ่มตั้ง 2558
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ของอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและลักษณะหนี้สินกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวชลธิชา ปานขวัญ 2558
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจด้านเศรษฐกิจ กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวรัฏฐาธิป ยุทธนา 2556
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการกับค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม SET 100
นายพิธาน พิชยะปรีชา 2556
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกิจการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมบริการและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโยลี
นางสาวศิรินภา สุพรมอินทร์ 2556
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของกรรมการตรวจสอบกับการเปิดเผย การปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET
นางสาวลลิตา พันธ์ลิมา 2556
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (IT Governance) กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวหทัยกาญจน์ กาญจนาพงศาเวช 2556
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบ SAP ของพนักงานในเครือบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์
นางสาวศิริวรรณ ธัญยาธีรพงษ์ 2556
สารนิพนธ์
การพัฒนาดัชนีวัดความสำเร็จของระบบวัดผลองค์กรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
นางสาวสายหยุด รัตนพันธ์ 2556
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL