โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
ผลกระทบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม (ปรับปรุง พ.ศ.2558) มาปฏิบัติใช้ของธุรกิจในกลุ่มสัตว์เพื่อการเกษตรกรรม
นางสาวพรรณพิมพ์ ชาญเชาวน์กุล 2558
สารนิพนธ์
DO CORPORATE LEADERS DISPLAY SINCERITY IN THEIR MESSAGEห TO STAKEHOLDERS?
นางสาวรวมพร วงศ์อุไร 2558
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100
นางสาวสุชาดา ศรีสกลกิจ 2558
สารนิพนธ์
การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 100
นางสาวพรรณี กัมพลกัญจนา 2558
สารนิพนธ์
การศึกษาลักษณะการจ่ายปันผลกับผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวจุฑามาศ พวงสมบัติ 2558
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการ กับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวน้ำทิพย์ ขำต้นวงษ์ 2558
สารนิพนธ์
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารกับการจ่ายเงินปันผล
นางสาวนารีรัตน์ อัศวธนาลาภ 2558
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและต้นทุนเงินทุนของผู้ถือหุ้น
นางสาวพัธนิตย์ เหลืองภัทรเชวง 2558
สารนิพนธ์
การนำเงินทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
นางสาวอังคณา รติศานต์พงศ์ 2558
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างคณะกรรมการและคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวธันยพร จำเริญดารารัศมี 2558
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL