โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิทธิพลร่วมที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายพนักงานกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายณัฐพล ซู 2558
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรกับความสำเร็จทางการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
นางสาวศิริวรรณ ม้าวิไล 2558
สารนิพนธ์
การทุจริตและระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เห็นเหตุการณ์กับผู้กระทำการทุจริตและช่องทางการแจ้งแบะแส
นางสาวสุวรี เอกสรกุล 2558
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ State Enterprise Performance Appraisal : SEPA กับความสำเร็จทางด้านการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นางสาวครีษมา ไชยเวช 2558
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการกำกับดูแลกิจการ และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาววรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2558
สารนิพนธ์
แบบแผนของผลกำไรรายไตรมาสที่มีผลต่อพฤติกรรมการตกแต่งกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวศริญญา สุธะ 2558
สารนิพนธ์
การเปิดรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและผลการดำเนินงานด้านการเงิน
นายอรรถสาร สุภัทธร 2558
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายธนพรรฒ ปัญญาเฟื่อง 2558
สารนิพนธ์
ความมีคุณค่าของข้อมูลของตัววัดผลการดำเนินงานทางการบัญชี : กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวณัฐนันท์ บัวสาย 2558
สารนิพนธ์
องค์ประกอบของกำไรในส่วนของรายการคงค้างและรายการกระแสเงินสดกับกำไรในอนาคตของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering Firms)
นางสาววนารี สินสกุล 2558
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL