โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวไฟ คูสุวรรณ 2556
สารนิพนธ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์และตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานทางบัญชีกับมูลค่าเพิ่มทางการตลาด กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวเยาวภา ต๊ะทองด้วง 2556
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
นางสาววิไลพร ผาดงยาง 2556
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดผลทางการบัญชีและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์กับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
นายสนิทธรรม เอี่ยมวิริยะกุล 2556
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
นางสาวเดือนศิริ ดวงแก้ว 2556
สารนิพนธ์
ข้อมูลทางการบัญชี และข้อมูลทางเศรษศาสตร์กับความเสี่ยงของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวพรพิมล บุณฑริก 2555
สารนิพนธ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้าง กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน และผลตอบแทนจากการลงทุน
นางสาวสิริวรรณ รัตนมณเฑียรชัย 2555
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นางสาวพัชรี อัสสพันธุ์ 2555
สารนิพนธ์
ความคาดหวังและความพร้อมในวิชาชีพตรวจสอบบัญชีไทยต่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองของผู้บังคับบัญชาของผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบบัญชี
นางสาววลัยลักษณ์ สุวรรณวลัยกร 2555
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์ของกระแสเงินสด ความไม่โปร่งใสของกำไร และความเสี่ยงที่ราคาหลักทรัพย์จะถูกกระทบในอนาคต
นางสาวศิริพร สุขสำราญ 2555
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL