โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการนำ SAP ECC 6.0 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นายสุทธิรัตน์ ปาลกะวงศ์ 2555
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับโอกาสที่จะถูกเพิกถอนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : หลักฐานเชิงประจักษ์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวศิริธร ลินจงสุวรรณ 2555
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางการบัญชีของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาเกษตรศาสตร์
นางสาวภัททิรา เวชพาณิชย์ 2555
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานบัญชีที่มีต่อการทำงานในหน่วยงานที่จัดทำบัญชีแบบศูนย์รวม Global Financial Shared Service (GFS)
นางสาวสุชัญญา สังข์ทอง 2555
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ERP-SAP: กรณีศึกษา สายงานรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นางสาวมัทรียา ชื่นเจริญ 2555
สารนิพนธ์
ปัญหาจากการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐที่จัดทำตามระบบ GFMIS ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
5302021042 นางสาววราภรณ์ พูลเทกอง 2554
สารนิพนธ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสการเติบโต การกำกับดูแลกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
5102021218 นางสาวธนัชพร ธีรนิติ 2554
สารนิพนธ์
Foreign Currency exposure of Thai Domestic Companies
5202022173 นางสาววิวรรยา ศรีชุ่มสิน 2554
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของการใช้งานโปรแกรมทางการบัญชี กรณีศึกษา บริษัทประกันภัย
5302021018 นางสาวนุชนาถ มณีจันสุข 2554
วิทยานิพนธ์
ความคาดหวังของกรมสรรพากรต่อผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
4802023038 นายวัชรินทร์ วงศ์ตระกูลชัย 2554
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL