โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
คำแนะนำของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผลตอบแทนการลงทุนในหุ้น (หลักฐานเชิงประจักษ์ในประเทศไทย)
นางสาวน้ำเพ็ชร แซ่เฮ้ง 2555
สารนิพนธ์
การบริหารสินทรัพย์กับความสามารถในการทำกำไรของธนาคารไทย
นายภควรรธก์ คูบุญญอารักษ์ 2555
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์ผู้สอนสาขาการบัญชี ในสถาบันอุดมศึกษาของไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
นางสาวพิมพ์อุมา สุวรรณไตรภพ 2555
สารนิพนธ์
การกำกับดูแลกิจการกับความสามารถในการทำกำไรและมูลค่าตลาดส่วนเพิ่ม กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายจิรัฏฐ์ ฐิตะสัทธาวรกุล 2555
สารนิพนธ์
How a success on the Balanced Scorecard correlates with an effective COSO ERM - Integrated Framework of Thailand Listed Companies
กูลณัฏฐ์ วิสุทธีวงศ์ 2555
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดทางการเงินกับตัววัดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานของบริษัททั้งในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
นางสาวมยุรี รุ่งแสงมนูญ 2555
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบัญชี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
นางสาววันทิพย์ สุขวาณิชวิชัย 2555
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพงานสอบบัญชีในมุมมองระดับผู้ช่วยผู้จัดการงานสอบบัญชีขึ้นไปของสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง (Big 4)
นางพิมพ์นารา อธิโชติอนันต์ 2555
สารนิพนธ์
การเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวสุนีย์ วัฒนะ 2555
สารนิพนธ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการกับต้นทุนของเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายพรภัทร์ ลิมปะพันธุ์ 2555
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL