โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของระบบวัดผลองค์กรไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร
นางสาวสุทธินันท์ บุญสว่าง 2555
สารนิพนธ์
ปัจจัยการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทักษะทางวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางการบัญชีโครงการ MAP คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายตวงศักดิ์ มณีปกรณ์ 2555
สารนิพนธ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการดำเนินงานของกิจการ กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมทรัพยากร
นางสาวเบญจมาศ จันอำรุง 2555
สารนิพนธ์
ความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีเงินได้ประเภทเงินเดือน
ขนิฐา นิลรัตนานนท์ 2555
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี
นางสาวพรพิมล วิทยศิลป์ 2555
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
นางสาวปาริฉัตร ชำนิการโกศล 2555
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย
นายเตชินท์ มหาพสุธานนท์ 2555
สารนิพนธ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานกับราคาหลักทรัพย์ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวปรัชญาทิพย์ มาสันติสุข 2555
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาการบัญชี
นางสาวพัชราภรณ์ กิตติวิเศษกุล 2555
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจการเงิน
นางสาวอัญชัญ ยังบรรเทา 2555
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL