โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement) : กรณีศึกษา พนักกงานในสำนักงานตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง
นางสาวณัชชา เสน่ห์เมือง 2555
สารนิพนธ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับการจัดอันดับเครดิตองค์กร : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย
นางสาวชิดชนก ดวงแข 2555
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน กรณีศึกษา สายรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นางสาวศานิตา สืบตระกูล 2555
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางบัญชีกับราคาหลักทรัพย์จากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงานมาใช้ กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวนวพร ทองศรี 2555
สารนิพนธ์
ผลกระทบของการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ต่อความสามารถในการทำกำไรและมูลค่าของกิจการ : กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวกฤติกา กถนานนท์ 2555
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นางสาวอนุสรา ศิลาน้ำเที่ยง 2555
สารนิพนธ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน ขนาดของกิจการและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีผลต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
นางสาววทันยา จารุพงศ์ 2555
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำ Balanced Scorecard ไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
นางสาวศศิประภา รัศมี 2555
สารนิพนธ์
การกำหนดวัฏจักรชีวิตของบริษัทโดยใช้รูปแบบกระแสเงินสด กรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวพัชรี ตรีพรชัยศักดิ์ 2555
สารนิพนธ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จของตัววัดผลทางด้านที่ไม่ใช่ด้านการเงินกับความสำเร็จทางด้านการเงินของบริษัทในอุตสาหกรรมบริการ และธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวณัฐกานต์ หมายชื่น 2555
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL