โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
คุณลักษณะที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในระดับผู้จัดการ ผู้บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
5302022099 นางสาวอภิสรา ตันติจิรวณิช 2554
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ : กรณีศึกษา ธุรกิจประกันและเงินทุนหลักทรัพย์
5302022131 นางสาวปริมปราง พีรภาพรกุล 2554
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของระบบการบริหารความเสี่ยง ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5302022149 นายธีรพร เนาว์รุ่งโรจน์ 2554
สารนิพนธ์
การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินระยะเริ่มดำเนินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ด้วยวิธีการวิเคราะห์จำแนกประเภท (Discrimirant Analysis)
5302022164 นางสาวอาภาพร ดีพร้อม 2554
สารนิพนธ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรกับความสามารถในการแข่งขัน
5302022172 นายคมพัชญ์ อภิปริกิตติ์ชัย 2554
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ : การประปานครหลวง
5302022206 นางสาวดนุชา อาชามาส 2554
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร กับผลการปฏิบัติงานทางการเงินในมุมมองของตลาดทุน
5302022230 นายภิรายุ แสนบุดดา 2554
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์งบการเงินกับความสำเร็จจากการลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร
5302022248 นางสาวธัญญ์นรี กุลศิริเสฏฐ์ 2554
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง
5302022313 นางสาวนภัสนันท์ จำนงสุทธเสถียร 2554
ผลงานนักศึกษาที่นำเสนอต่างประเทศ
The Persistence and Pricing of Earnings, Cash Flows and Accruals of Thai Firms (เพื่อเสนอผลงานที่ The International Conference on Business, Economics and Finance 2011 ในวันที่ 28 มิถุนายน-30 มิถุนายน 2554 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส)
5102021051 นางสาวดลดา วิวัฒนช่าง 2554
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL