โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
การศึกษาปัญหาและผลกระทบจากการนำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีมาใช้ในประเทศไทย:การศึกษาเชิงสำรวจ
5302021406 นางสาวณัชชารีย์ จุรีย์โรจน์ 2554
สารนิพนธ์
สภาพแวดล้อมภายในที่มีความสัมพันธ์ต่อการตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือของพนักงานสายงานรองผู้ว่าการบัญชีและการเงินกฟผ.แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
5302021430 นายยอดบุญ ลิ่มอรุณ 2554
สารนิพนธ์
การกำกับดูแลกิจการและอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ กรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100
5302021448 นางสาวธารทิพย์ ไชยพงศ์ 2554
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่สงผลกระทบต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
5302021455 นางสาววันวิสาข์ พวงมะลิ 2554
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับมูลค่าบริษัท
5302022016 นายวรภพ เสือพลาย 2554
สารนิพนธ์
การศึกษาประโยชน์ของรายการที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนรายย่อย
5302022032 นางสาวอุษาสุดา ภูษณสุวรรณศรี 2554
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กรกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
5302022057 นางสาวธิดา นาที 2554
สารนิพนธ์
การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทำงานของนักบัญชีที่ทำงานภาครัฐกับเอกชน
5302022065 นางสาวสุรนาถ นิตยวรรธนะ 2554
สารนิพนธ์
การวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตามแนวคิดของ Greenblatt และ Piotroski เปรียบเทียบกับ SET Index ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5302022073 นางสาวศิริพัชร นัดสันเทียะ 2554
สารนิพนธ์
Navigating Through Financial Statements : An Experimental Investigation of The Behavioral Decision-Making Perspective
5302022081 นายธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง 2554
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL