โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5302021273นายชาญศิริ ชาวนาใต้ 2554
สารนิพนธ์
ความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อคุณลักษณะของนักบัญชี
5302021281 นางสาวธณภัทษร กีรติยุทธ์ 2554
สารนิพนธ์
ปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจของพนักงานตรวจสอบบัญชีกรณีศึกษาบริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง
5302021307 นางสาวรัตนรรห์ ณ นคร 2554
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของพนักงานที่จบการศึกษาด้านบัญชีและการเงินจากต่างประเทศในเรื่องระบบสวัสดิการขององค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร
5302021315 นางสาวเจนจิรา ชื่นสม 2554
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ SET 100 ปี พ.ศ. 2553
5302021323 นางสาวกนิษฐา โสดามรรค 2554
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรและขนาดขององค์กรกับผลการดำเนินงานทางการเงิน
5302021331 นายบูรณภพ สมเศรษฐ์ 2554
สารนิพนธ์
บรรษัทภิบาล ค่าตอบแทนผู้บริหารและผลการดำเนินงานของกิจการ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5302021349 นางอินทิพากุลย์ ศรประสิทธิ์ 2554
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย
5302021364 นางสาวประภา สังขพันธ์ 2554
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามความสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5302021372 นางสาวฐิติมา กิ่งแก้ว 2554
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการนำ SAP มาประยุกต์ใช้ในมุมมองของนักบัญชีการไฟฟ้านครหลวง
5302021380 นางสาวสุวิมล เกษมชัยนันท์ 2554
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL