โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
5302021158 นางสาวอิสรา รุ่งศิริชัยรัตน์ 2554
สารนิพนธ์
ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน
5302021166 นางสาวณัฐธิดา ลัคนลาวัณย์ 2554
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเชื่อมั่นของงบการเงินในมุมมองของผู้สอบบัญชีกรณีศึกษาผู้สอบบัญชีในสำนักงานบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง (Big 4)
5302021174 นางสาวสิริญญา สุวรรณโชติ 2554
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานทำบัญชีของสำนักงานทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
5302021182 นางสาวจันทิมา อุ้มชูวัฒนา 2554
สารนิพนธ์
ความยั่งยืนและการตอบรับของราคาหลักทรัพย์ต่อองค์ประกอบของกระแสเงินสดในกำไรและรายการคงค้าง
5302021190 นายธีรพล เลี้ยงวัฒนธรรม 2554
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทจำกัดในเขตกรุงเทพมหานคร
5302021224 นางสาวอันธิกา สังข์เกื้อ 2554
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการศึกษาปริญญาโททางการบัญชี
5302021232 นางสาวรสสุคนธ์ ดือขุนทด 2554
สารนิพนธ์
ปัญหาและผลกระทบจากการนำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสำหรับสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลางมาปฏิบัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
5302021240 นางสาวเพ็ญพักต์ นนทะภา 2554
สารนิพนธ์
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่มีต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีในมุมมองของผู้สอนวิชาบัญชี
5302021257 นายศรุต นนท์ธราธร 2554
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี กับการตกแต่งกำไร กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5302021265 นางสาวนิรมล แก้วพิกุล 2554
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL