โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ ERP Software ของผู้ใช้งานด้านบัญชี
4802023046 นางสาวศศิพร เหมือนศรีชัย 2554
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อถือของงบการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในมุมมองนักวิเคราะห์สินเชื่อ
5302021026 นางสาววรรษมน ทองรักษ์ 2554
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100
5302021034 นางสาวเขมณัฐสิตา โชตินลินทิพย์ 2554
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรกับความสำเร็จทางการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมประกันภัย
5302021059 นางสาวเพ็ญสุดา โชคณัฐ 2554
สารนิพนธ์
ผลกระทบด้านต่าง ๆ จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีระดับปฏิบัติการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5302021067 นางสาวจุฑามาศ ใจชื่น 2554
สารนิพนธ์
อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5302021083 นางสาวณัฐกาญจน์ นิมมานนวกุล 2554
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทมหาชนจำกัด
5302021109 นางสาวศิรินันท์ พินิจพรชัย 2554
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
5302021117 นางสาวอุบลกาญจน์ ศุภวิริยากร 2554
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในมุมมองของผู้รับตรวจ
5302021133 นางสาวจิตรภา รุ่นประพันธ์ 2554
สารนิพนธ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จของระบบการจัดการความเสี่ยงองค์กร ความสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร กับความสำเร็จทางการเงินขององค์กร
5302021141 นายกิตติพัฒน์ ไหลศศิกร 2554
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL