โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Faculty members

 • อาจารย์อรรถพร พชระนันท์

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ / กรรมการบริหาร (Partner) บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด

  โทรศัพท์ : 02-677-2435
  Email : apacharanan@kpmg.co.th

  ประวัติการศึกษา

  นิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  นิติศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  สมาชิกสภาทนายความ
 • อาจารย์ ดร.จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

  โทรศัพท์ : 02-696-5949
  Email : jutamon@tbs.tu.ac.th

  ประวัติการศึกษา

  Ph.D. Management University of Edinburgh,UK
  M.B.A (Finance) University of Durham,UK
  M.A.P.(Accounting), Thammasat University, Thailand
  B.Acc., Chulalongkorn University, Thailand
  C.P.A.
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL