โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

The Association Between Corporate Social Responsibility Index and Firm Performance of Industrial Products and Resources Industries :Empirical Evidence From Thailand

นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี   คณะพาณิชย์ฯ มธ. โดย นางสาวเบญจมาศ  จันอำรุง เลขทะเบียน 5402021199 ได้รับการตอบรับเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่ BAI 2013 International Conference on Business and Information ในวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2556 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

 

ผลงานนักศึกษา

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL