โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเบญจมาศ กุลกัตติมาส Executive Director, KPMG Thailand ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

โครงการปริญญาโททางการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับ คุณเบญจมาศ กุลกัตติมาส Executive Director, KPMG Thailand และเป็นวิทยากรพิเศษ ด้านวิชาภาษี ของโครงการฯ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนาคณะพานิชย์ฯ มธ. ครบ 77 ปี วันที่ 23 พ.ย. 2558 ณ ห้อง 201 คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยในการนี้ทางโครงการฯ ได้รับเเกียรติ์จาก ผศ.สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการดำเนินงานโครงการฯ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีด้วย

>> ภาพกิจกรรม <<

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL