โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Course

คำอธิบายรายวิชา

วิชาเสริมพื้นฐาน

บช.501             การบัญชีการเงิน                                                                           2 (2-0-6)

AC 501             Financial Accounting

                        หลักการและวิธีการบันทึกรายการบัญชีและจัดทำงบการเงิน การจำแนกและกำหนดมูลค่าองค์ประกอบงบการเงิน  การแสดงรายการองค์ประกอบงบการเงินในงบการเงินต่างๆ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน

 

บช.502             การบัญชีต้นทุน                                                                             1.5 (1.5-0-4.5)

AC 502             Cost Accounting

                        ประเภทของต้นทุน  และการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน  แนวคิดเกี่ยวกับการวัดค่าต้นทุนผลิตภัณฑ์และบริการ  การปันส่วนต้นทุน  และแนวคิดต้นทุนมาตรฐานตลอดจนวิเคราะห์ผลต่าง

 

บช.503             สถิติเพื่อการวิจัยทางบัญชี                                                               1.5 (1.5-0-4.5)

AC 503             Statistics for Accounting Research

                       แนวคิดและตัวแบบทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานแบบต่างๆ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย

 

วิชาบังคับ

บช. 601           ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ                                                              1.5 (1.5-0-4.5)

AC 601            Business Communication Skills

                      วิธีการสื่อสารทางธุรกิจ  การนำเสนอผลงาน  การวิเคราะห์ข้อมูล  วิธีการเขียน การพูด และการจัดทำเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลงาน

 

บช. 602           มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1                                                    3 (3-0-9)

AC 602            Financial Reporting Standards 1

                      แนวคิดและพัฒนาการของวิชาชีพบัญชี ความหมายของหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป วิธีปฏิบัติทางบัญชีในการจัดทำรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับสินทรัพย์ หนี้สิน และการรับรู้รายได้ การนำเสนองบการเงิน ผลกระทบในทางปฏิบัติจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ

 

บช. 603           ระบบควบคุมเชิงจัดการ                                                                  3 (3-0-9)

AC 603            Management Control System

                      บทบาทของข้อมูลทางบัญชีที่มีต่อระบบควบคุมเชิงจัดการ และการจำแนกการควบคุมเชิงจัดการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระบบการควบคุมการวัดผลงาน การกำหนดหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ การควบคุมการจัดการกลยุทธ์  การกำหนดราคาโอน การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร และการวัดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้อำนวยการบัญชีสมัยใหม่

 

บช. 604            การเงินเพื่อการจัดการ                                                                    3 (3-0-9)

AC 604             Managerial Finance

                       แนวคิดพื้นฐานด้านการเงิน อันได้แก่ เป้าหมายและนโยบายการเงิน ทฤษฎีปัญหาตัวแทน มูลค่าเงินตามเวลา การประเมินราคาสินทรัพย์ การประเมินโครงการลงทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน ประสิทธิภาพของตลาด โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล ตราสารอนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยง การควบรวมกิจการและการบริหารการเงินระหว่างประเทศ

 

บช. 605            การบริหารความเสี่ยง                                                                     3 (3-0-9)

AC 605             Risk Management

                       ความสำคัญและพัฒนาการของการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี วิธีการแบ่งประเภทความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร การวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจตามแนวความคิดด้านการควบคุมภายในของ COSO ส่วนประกอบของกิจกรรมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ COSO กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการดำเนินงานในส่วนสำคัญ ๆ

 

บช. 606           จริยธรรมวิชาชีพและการกำกับดูแลกิจการ                                           1.5 (1.5-0-4.5)

AC 606            Professional Ethics and Governance

                      ความสำคัญของความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในองค์กรในมุมมองด้านจริยธรรมและความเกี่ยวพันกับธุรกรรมในธุรกิจ วิธีการที่ดีในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  จริยธรรมการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณสำหรับวิชาชีพบัญชี 

 

บช. 607          กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ                                                       2 (2-0-6)

AC 607           Business Laws and Regulations

                     กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รูปแบบในการทำนิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ การจัดองค์กรธุรกิจและธุรกรรมในลักษณะต่าง ๆ ตั๋วเงิน และพระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

 

บช. 608         กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพ                                                            1 (1-0-3)

AC 608          Professional-Related Rules and Regulations

                    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ได้แก่ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลในการออกหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ และการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์

 

บช. 609        ภาษีอากร 1                                                                                3 (3-0-9)

AC 609         Taxation 1

                   หลักเกณฑ์ และแนวคิดพื้นฐานสำหรับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์

 

บช. 610        วิธีวิจัยทางการบัญชี                                                                       3 (3-0-9)

AC 610         Accounting Research Methodology

                   เทคนิค และวิธีในการทำวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ การจัดทำวิจัยแบบต่าง ๆ และการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการวิจัยอย่างมีประสิทธิผล การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งในด้านของบัญชีการเงิน บัญชีการจัดการ และการสอบบัญชี

 

วิชาเลือก

บช. 721            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2                                                    3 (3-0-9)

AC 721             Financial Reporting Standards 2

วิชาบังคับก่อน :  สอบผ่านวิชา บช. 602 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1

                       มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับการรวมธุรกิจ การจัดทำงบการเงินรวม ประโยชน์พนักงาน การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เครื่องมือทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลสำหรับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และส่วนงานดำเนินงาน การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับสัญญาสัมปทาน

 

บช. 722            รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์                                                  3 (3-0-9)

AC 722             Corporate Financial Reporting and Analysis

วิชาบังคับก่อน :   สอบผ่านวิชา บช. 602 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1

            การผสมผสานความรู้ทางการบัญชีการเงินและความรู้จากวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  วิธีการที่ผู้บริหารจะบริหารกำไร การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน ผลกระทบของทางเลือกวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่มีต่อการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การพยากรณ์ผลการดำเนินงาน และการประเมินมูลค่ากิจการ

 

บช. 723            สัมมนาการบัญชีการเงิน                                                                  3 (3-0-9)

AC 723             Seminar in Financial Accounting

วิชาบังคับก่อน :   บช. 602 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1

                        ประเด็นที่น่าสนใจ หรือข้อถกเถียงที่มีอยู่ในปัจจุบันในเรื่องการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

           

บช. 724            การศึกษาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน                                               3 (3-0-9)

AC 724             Specific Topics Related to Financial Accounting

                       ประเด็น หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีการเงินที่น่าสนใจในปัจจุบัน

 

บช. 725            ตราสารอนุพันธ์: การวัดมูลค่าและวิธีปฏิบัติทางบัญชี                             3 (3-0-9)

AC 725             Derivatives: Valuation and Accounting Treatments

วิชาบังคับก่อน :  สอบผ่านวิชา บช. 604 การเงินเพื่อการจัดการ

                       แนวคิดในการออกแบบ การพัฒนา และการสร้างตราสารอนุพันธ์ต่าง ๆ ได้แก่ ออฟชั่น ฟอร์เวิร์ด  ฟิวเจอร์ สวอป ตราสารอนุพันธ์ใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นโดยทางวิศวกรรมทางการเงิน วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์

 

บช. 726            การสอบบัญชีชั้นสูงและบริการให้ความเชื่อมั่นอื่น                                  3 (3-0-9)

AC 725             Advanced Assurance Services and Attestation

                       พัฒนาการของการสอบบัญชีและการให้บริการอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชียุคใหม่ ทฤษฎีและวิธีการตรวจสอบแนวใหม่ การสรุปผลการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีปัจจุบัน การให้บริการความเชื่อมั่นอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี  การรายงานที่เกี่ยวข้อง

 

บช.741             ทักษะขั้นสูงสำหรับผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน                                  3 (3-0-9)

AC741              Controllership

                       บทบาทและความรับผิดชอบของผู้อำนวยการบัญชีสมัยใหม่  ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการบัญชี  การจัดเตรียมสารสนเทศที่ตรงประเด็นและการจัดทำรายงานการจัดการเพื่อตอบสนองผู้บริหารระดับสูง  ทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นอย่างยิ่งตลอดจนเครื่องมือและศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์จากแขนงวิชาอื่นเพื่อปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในตำแหน่งผู้อำนวยการบัญชี

 

บช. 742           สัมมนาการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์                                                   3 (3-0-9)

AC 742            Seminar in Strategic Cost Management

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา บช. 603 ระบบควบคุมเชิงจัดการ

                      บทบาทของการบริหารต้นทุนเพื่อการจัดการกลยุทธ์ การจำแนก วัดค่า รวบรวม วิเคราะห์และจัดทำรายงานเสนอข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรในรูปแบบที่เชื่อถือได้ และในเวลาที่รวดเร็วทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์ แนวคิดสมัยใหม่ในการบริหารต้นทุน ข้อมูลต้นทุนเพื่อการควบคุมและตัดสินใจและระบบการบริหารต้นทุน

 

บช. 743          การบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน                                                          3 (3-0-9)

AC 743           Advanced Financial Management

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา บช. 604 การเงินเพื่อการจัดการ

                     ทฤษฎีและแนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการเงินสมัยใหม่เพื่อการกำหนดและบริหารกลยุทธ์ทางการเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนและการจัดหาเงินทุนที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก และเหมาะสมกับกิจการในสถานการณ์ต่างๆ

 

บช. 744         การศึกษาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบริหาร                                                3 (3-0-9)

AC 744          Specific Topics Related to Managerial Accounting

                    ประเด็น หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีบริหารที่น่าสนใจในปัจจุบัน

 

บช. 761         ภาษีอากร 2                                                                                             3 (3-0-9)

AC 761          Taxation 2

วิชาบังคับก่อน :   สอบผ่านวิชา บช. 609 ภาษีอากร 1

                        วิเคราะห์ปัญหา และวิธีปฏิบัติทางภาษีทั้งทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอนุสัญญาภาษีซ้อน

 

บช. 762            การวางแผนภาษี                                                                           3 (3-0-9)

AC 762             Tax Planning

วิชาบังคับก่อน :   สอบผ่านวิชา บช. 609 ภาษีอากร 1

                        บทบาทและความสำคัญของการวางแผนภาษีที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ ผลกระทบของการภาษีอากรที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ การนำองค์ความรู้ทางด้านภาษีในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเลือกนโยบายภาษีของกิจการ

 

บช. 763            สัมมนาการภาษีอากร                                                                     3 (3-0-9)

AC 763             Seminar in Taxation

วิชาบังคับก่อน :   สอบผ่านวิชา บช.609 ภาษีอากร 1

                        ประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษีของกิจการ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางภาษี

 

บช. 781            การศึกษาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน                 3 (3-0-9)

AC 781             Specific Topics Related to Sustainability Development 

                       นักบัญชีกับการสร้างคุณค่าของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม  การปลูกฝังความยั่งยืนภายในองค์กร  กลยุทธ์และการกำกับดูแลเรื่องความยั่งยืน  การประเมินผลพร้อมทั้งการรายงานเรื่องความยั่งยืน  ความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  การจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  กรณีศึกษาองค์กรระดับโลกที่ดำเนินกิจกรรมมุ่งสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

 

บช.782             การบัญชีสืบสวนพิสูจน์หลักฐาน                                                       3 (3-0-9)

AC 782             Forensic Accounting

วิชาบังคับก่อน :   สอบผ่านวิชา บช. 605 การบริหารความเสี่ยง

                       คดีทางเศรษฐกิจ การทุจริตทางการเงิน และหนทางที่จะคลี่คลายคดี ตั้งแต่ขั้นตอนการสืบสวน องค์ประกอบที่สำคัญของการทุจริต ความบกพร่องในระบบการควบคุมภายในและการบริหารงาน  การตรวจสอบและ  ค้นหาเอกสารหลักฐานต่างๆ เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องและพยาน การให้ปากคำในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการสืบสวน การตรวจสอบสินทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

บช. 783            การศึกษาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการให้ความเชื่อมั่น                                   3 (3-0-9)

AC 783             Specific Topics Related to Assurance Services

                       แนวคิดและพัฒนาการของบริการให้ความเชื่อมั่นทั้งทางด้านวิชาชีพและด้านเทคนิค กระบวนการการวางแผนและการควบคุมคุณภาพ การประเมินความเสี่ยง ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการให้บริการให้ความเชื่อมั่น กระบวนการในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาของผู้สอบบัญชี ความรับผิดชอบทางจรรยาบรรณวิชาชีพและทางกฎหมาย

 

บช. 784            เศรษฐศาสตร์การจัดการ                                                                             3 (3-0-9)

AC 784             Managerial Economics

                       แนวคิดหรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ แนวคิดและประเด็นที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการ และการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในองค์การธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ การตอบสนองต่อสัญญาณทางเศรษฐกิจ  ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีหน่วยผลิต การกำหนดราคาสินค้าและบริการภายใต้โครงสร้างตลาดแบบต่าง ๆ การกำหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทนของปัจจัยการผลิต ความล้มเหลวของตลาดและการแทรกแซงของรัฐ

 

วิชาการค้นคว้าอิสระ       

บช. 791           การค้นคว้าอิสระ                                                                           3 หน่วยกิต

AC 791             Independent Study

วิชาบังคับก่อน :   นักศึกษาฐานะปี 2

                       ค้นคว้าเฉพาะเรื่องตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และเขียนสารนิพนธ์ 1 เรื่อง และจะต้องผ่านการสอบปากเปล่าจากคณะกรรมการ

 

วิทยานิพนธ์

บช. 800            วิทยานิพนธ์                                                                                 12 หน่วยกิต

AC 800             Thesis

วิชาบังคับก่อน :   นักศึกษาฐานะปี 2

                       การสร้างโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาการบัญชีและนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ รวมถึงมีจริยธรรมในการทำวิจัยและจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงาน

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL