โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ผลงานนักศึกษา

 • The Association Between Corporate Social Responsibility Index and Firm Performance of Industrial Products and Resources Industries :Empirical Evidence From Thailand

  เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่ BAI 2013 International Conference on Business and Information ในวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2556 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

 • more >>
 • งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555

  จัดโดย งานบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

 • more >>
 • Cognitive Styles and Accounting Information Navigation : A Preliminary Investigation

  เพื่อเสนอผลงานที่ GSTF Business Intelligence (BI) Asia Pacific Summit 2012 ในวันที่ 13 - 14 กันยายน 2555 ณ ประเทศสิงคโปร์

 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL