โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ผลงานนักศึกษา

The Association of Board’s Characteristics in Terms of Audit Committee and Remuneration and Nomination Committees to Cost of Capital: Empirical Evidence from Thailand

นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี   คณะพาณิชย์ฯ มธ. โดย นายพรภัทร์  ลิมปะพันธุ์ เลขทะเบียน 5402022114 ได้รับการตอบรับเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่ The 14th Asian Academic Accounting Associate Annul Conference ในวันที่  27-29 ตุลาคม 2556 ณ ประเทศมาเลเซีย

 

ผลงานนักศึกษา

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL