โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ผลงานนักศึกษา

งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

ในปีการศึกษา 2556 คณะพาณิชย์ฯ มธ. ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยได้นำผลงานวิจัยของนักศึกษานำเสนอ/ตีพิมพ์ เผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ และในการจัดงานครั้งนี้ก็ได้มีนักศึกษาของโครงการปริญญาโททางการบัญชี นำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย โดยมีรายละเอียดหัวข้อที่นำเสนอ ดังนี้

 

 • ความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีเงินได้ประเภทเงินเดือน

โดย นางขนิฐา นิลรัตนานนท์  ผลงานนักศึกษา

 

 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพงานสอบบัญชีในมุมมองระดับผู้ช่วยผู้จัดการงานสอบบัญชีขึ้นไปของสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง (Big 4)

โดย นางพิมพ์นารา อธิโชติอนันต์  ผลงานนักศึกษา

 

 • การเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย นางสาวสุนีย์ วัฒนะ  ผลงานนักศึกษา

 

 • การกำกับดูแลกิจการกับความสามารถในการทำกำไรและมูลค่าตลาดส่วนเพิ่ม กรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย นายจิรัฏฐ์ ฐิตะสัทธาวรกุล  ผลงานนักศึกษา

 

 • ความคาดหวังและความพร้อมในวิชาชีพตรวจสอบบัญชีไทยต่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองของผู้บังคับบัญชาของผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบบัญชี

โดย นางสาววลัยลักษณ์ สุวรรณวลัยกร  ผลงานนักศึกษา

 

 • ข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์กับความเสี่ยงของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย นางสาวพรพิมล บุณฑริก  ผลงานนักศึกษา

 

 • การกำหนดวัฏจักรชีวิตของบริษัทโดยใช้รูปแบบกระแสเงินสด : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย นางสาวพัชรี  ตรีพรชัยศักดิ์  ผลงานนักศึกษา

 

 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับการจัดอันดับเครดิตองค์กร : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย

โดย นางสาวชิดชนก  ดวงแข  ผลงานนักศึกษา

 

 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินขนาดของกิจการและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีผลต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

โดย นางสาววทันยา  จารุพงศ์  ผลงานนักศึกษา

 

 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์

โดย นางสาวปาริฉัตร  ชำนิการโกศล  ผลงานนักศึกษา

 

 • ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการใช้ระบบวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรตามมุมมองของ Performance Prism ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจการเงิน

โดย นางสาวอัญชัญ  ยังบรรเทา  ผลงานนักศึกษา

 

 • ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับโอกาสที่จะถูกเพิกถอนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย นางสาวศิริธร  ลินจงสุวรรณ  ผลงานนักศึกษา

 

 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จของตัววัดผลทางด้านที่ไม่ใช่ด้านการเงินกับความสำเร็จทางด้านการเงินของบริษัทในอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย นางสาวณัฐกานต์  หมายชื่น  ผลงานนักศึกษา

 

 • การบริหารสินทรัพย์กับความสามารถในการทำกำไรของธนาคารไทย

โดย นายภควรรธก์  คูบุญญอารักษ์  ผลงานนักศึกษา

 

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL