โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

 • ผศ.วิภาดา ตันติประภา ผู้อำนวยการโครงการฯ และอาจารย์อรรถพร พชรนันท์ ให้สัมภาษณ์กับรายการ"วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก" ช่องสุวรรณภูมิ

  ผศ.วิภาดา ตันติประภา ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. และอาจารย์อรรถพร พชรนันท์ ให้สัมภาษณ์กับรายการ"วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก" ช่องสุวรรณภูมิโดย ผศ.วิภาดา ได้ให้คำแนะนำหลักสูตร โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. รวมถึงรายละเอีย...
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: MAP เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ เพื่อให้มีโอกาส พัฒนาศักยภาพให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

  จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยของดิฉัน เริ่มต้นที่โครงการ MAP หลักสูตรของโครงการฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะในการทำวิจัย ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเต็มไปด้วยเนื้อหาความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง โดย...
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: การเรียนที่ MAP เป็นการพัฒนาตัวเองในทุกมิติอย่างแท้จริง

  นอกจากความรู้ทางด้านวิชาการที่จะได้รับ ยังได้เรื่องความรู้ในวงการวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรจากหน่วยงานหรือวิชาชีพที่หลากหลาย ตลอดจนทักษะอื่นๆ รวมถึงมารยาททางวิชาชีพ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงาน การเรียนที่ MAP จึงเป็นการพัฒนาตัวเองใ...
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: การได้ศึกษาที่ MAP ทำให้เรามีความมั่นใจทั้งในด้านความรู้ทางด้านบัญชี และการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม

  การเรียนที่ MAP นอกจากจะมีความรู้จากการสอนจากคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์แล้ว ยังเน้นถึงการทำกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและสัมมนา ดูงานนอกชั้นเรียน ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการอัพเดทความรู้ใหม่ๆและยังช่วยเพิ่ม leadership และ teamwork skills การได้ศึกษาที่น...
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: มั่นใจได้ว่าเรียนที่ MAP เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการบัญชี

  เลือกเรียนที่นี่ เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี อีกทั้งคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ มีเพื่อนร่วมชั้นหลากหลายอาชีพทำให้เป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนควา...
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารนั้น ยิ่งมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีมาก การบริหารงานก็จะมองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

  การเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารองค์กรนั้น หนึ่งในทักษะที่จำเป็นต้องมีคือความรู้ด้านบัญชี ยิ่งมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีมากแค่ไหน การบริหารงานก็จะมองเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเวลาตรวจบัญชีเราจะเข้าใจรายละเอียดได้อย่างชัดเจน ว่ามีจุดบกพร่องตรงไหน ค...
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: โครงการ MAP เป็นการ "เปิดโลกทัศน์" ให้เห็นภาพของธุรกิจ ทั้งภาพรวมและเชิงลึกได้เป็นอย่างดี

  สำหรับผม โครงการ MAP เป็นการ “เปิดโลกทัศน์” ให้ผมเห็นภาพของธุรกิจทั้งในภาพรวมและเชิงลึกได้เป็นอย่างดี โครงการได้จัดให้มีการเรียนมาตรฐานการบัญชีที่ลึกซึ้ง โดยไม่ได้อาศัยเพียงการท่องจำ แต่สอนให้เข้าใจในหลักการและเหตุผลของมาตรฐานการบัญชีซึ่งสา...
 • more >>
 • 2-4 มี.ค. 58 งดติดต่อราชการ

  เนื่องด้วยตั้งแต่วันที่ 2-4 มีนาคม 2558 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโครงการปริญญาโททางการบัญชี(MAP) มีกำหนดเดินทางไปประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ณ โรงแรมดุสิตธานี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทางโครงการฯ จึงของดติดต่อราชการในวันดังกล่าว
   
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปี 2558 (รอบที่ 1)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1) ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น  ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แ...
 • more >>
 • คลิปแนะนำโครงการฯ โดยศิษย์เก่า MAP

  สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อปริญญาโท และมองหาหลักสูตรการศึกษาที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ
  โครงการปริญญาโททางการบัญชีอาจเป็นคำตอบของคุณ เปิดโอกาสให้ตัวคุณเองด้วยการคลิกเข้าชมคลิปแนะนำหลักสูตรจากศิษย์เก่าของโครงการฯ แล้วคุณอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 
  &...
 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL