โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

 • ประกาศรับสมัครโครงการ Extension Program 2015

  โครงการนักศึกษาภาคสมทบ (Extension Program) ของโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ หรือพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ทางด้าน IFRS และ Tax Planning ส...
 • more >>
 • ภาพกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) โดยคุณปิยะพงศ์  แสงภัทราชัย กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอาทิตย์ที่...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปี 2558 (รอบที่ 2)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น  ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และ...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

           ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 31 มีนาคม 2558 เรียบร้อยแล้วนั้น
  &nb...
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: MAP ทำให้ได้มุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของการบังคับใช้ข้อปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินเเละภาษีอากร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

  โครงการ MAP เปิดโอกาสให้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพมาพบกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง และทัศนคติที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานในวิชาชีพบัญชี บรรยากาศการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคต เนื้อหาวิชาที่เรียนเป็นเนื้อหาที่ทั...
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: การได้มีโอกาสเรียนที่ MAP สำหรับคนที่ไม่จบบัญชี เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น ทำให้รู้และเข้าใจมุมมองทางการบัญชี และยังได้รู้เรื่องภาษีอากรสำหรับเอาไปต่อยอดในการทำงาน

  การได้มีโอกาสมาเรียนโครงการ MAP สำหรับคนที่ไม่จบบัญชีอย่างดิฉัน เป็นการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขวางมากขึ้น ทำให้รู้และเข้าใจมุมมองทางการบัญชี การเรียนตลอดระยะเวลา 2 ปีนี้ ทำให้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น และสามารถประสานงานกับฝ่ายบัญชีได้รวดเร็ว...
 • more >>
 • ผศ.วิภาดา ตันติประภา ผู้อำนวยการโครงการฯ และอาจารย์อรรถพร พชรนันท์ ให้สัมภาษณ์กับรายการ"วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก" ช่องสุวรรณภูมิ

  ผศ.วิภาดา ตันติประภา ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. และอาจารย์อรรถพร พชรนันท์ ให้สัมภาษณ์กับรายการ"วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก" ช่องสุวรรณภูมิโดย ผศ.วิภาดา ได้ให้คำแนะนำหลักสูตร โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. รวมถึงรายละเอีย...
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: MAP เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ เพื่อให้มีโอกาส พัฒนาศักยภาพให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

  จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยของดิฉัน เริ่มต้นที่โครงการ MAP หลักสูตรของโครงการฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะในการทำวิจัย ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเต็มไปด้วยเนื้อหาความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง โดย...
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: การเรียนที่ MAP เป็นการพัฒนาตัวเองในทุกมิติอย่างแท้จริง

  นอกจากความรู้ทางด้านวิชาการที่จะได้รับ ยังได้เรื่องความรู้ในวงการวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรจากหน่วยงานหรือวิชาชีพที่หลากหลาย ตลอดจนทักษะอื่นๆ รวมถึงมารยาททางวิชาชีพ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงาน การเรียนที่ MAP จึงเป็นการพัฒนาตัวเองใ...
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: การได้ศึกษาที่ MAP ทำให้เรามีความมั่นใจทั้งในด้านความรู้ทางด้านบัญชี และการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม

  การเรียนที่ MAP นอกจากจะมีความรู้จากการสอนจากคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์แล้ว ยังเน้นถึงการทำกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและสัมมนา ดูงานนอกชั้นเรียน ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการอัพเดทความรู้ใหม่ๆและยังช่วยเพิ่ม leadership และ teamwork skills การได้ศึกษาที่น...
 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL