โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: MAP เหมาะสำหรับคนที่อยากมีความรู้ด้านบัญชี กฎหมายภาษี การบริหาร การเงิน โครงการนี้มีครบถ้วน โครงการนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่จบปริญญาตรีบัญชี จึงทำให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างจากคนสาขาวิชาอื่นด้วย

  โครงการ Master of Accounting Program (MAP) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหมาะสำหรับคนที่อยากมีความรู้ด้านบัญชี กฎหมายภาษี การบริหาร การเงิน เพราะว่าโครงการนี้มีครบถ้วน รวมทั้งอาจารย์ทั้งจากในมหาวิทยาลัยและอาจารย์พิเศษล้วนมีคุณภาพ...
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: การได้เรียนที่โครงการ MAP เป็นการเพิ่มเติมความรู้ด้านบัญชี ภาษี และการบริหารงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับงานที่ทำอยู่ ส่งผลให้มีความมั่นใจในการทำงาน และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  การได้เรียนที่โครงการ MAP เป็นการเพิ่มเติมความรู้ด้านบัญชี ด้านภาษี และด้านการบริหารงานมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับงานตรวจสอบภายในที่ตนเองทำอยู่ ส่งผลให้มีความมั่นใจในการทำงาน และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อ...
 • more >>
 • Congratulations MAP 12 / Top 5

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับบัญชีมหาบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยครั้งนี้ได้มีผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 5 ลำดับ ดังนี้
 • more >>
 • ขอแสดงความเสียใจและขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ภูษิตโภยไคย

 • more >>
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561 (1 ต.ค. 60 - 31 ม.ค. 61)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบออนไลน์ www.grad.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ค. 61
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนเ...
 • more >>
 • กำหนดการรับสมัครและวันสอบ TU-GET และ SMART-II สำหรับปี 2560

  สำหรับผู้ที่สนใจสมัครศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบปีการศึกษา 2561 และยังไม่มีคะแนนสอบ TU-GET และ SMART-II สามารถตรวจสอบกำหนดการรับสมัครและวันสอบ สำหรับปี 2560 ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  * การสมัครเข้าศึกษาต่อกับทางโครงก...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น  ปรากฎว่ามีผู้...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 เรียบร้อยแล้วนั้น
  บัดนี้ โครงการ...
 • more >>
 • ขอแสดงความเสียใจและขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช

 • more >>
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 60

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ผ่านระบบออนไลน์ www.grad.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 60
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ...
 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL