โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

จัดสอบ TU-GET (รอบพิเศษ) สาหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบ TU-GET (รอบพิเศษ) สาหรับผู้สนใจสมัครสอบเข้าศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL