โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: โครงการ MAP เป็นการ "เปิดโลกทัศน์" ให้เห็นภาพของธุรกิจ ทั้งภาพรวมและเชิงลึกได้เป็นอย่างดี

สำหรับผม โครงการ MAP เป็นการ “เปิดโลกทัศน์” ให้ผมเห็นภาพของธุรกิจทั้งในภาพรวมและเชิงลึกได้เป็นอย่างดี โครงการได้จัดให้มีการเรียนมาตรฐานการบัญชีที่ลึกซึ้ง โดยไม่ได้อาศัยเพียงการท่องจำ แต่สอนให้เข้าใจในหลักการและเหตุผลของมาตรฐานการบัญชีซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โครงการได้จัดรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานจริง เช่น การเงินธุรกิจ หลักการของตราสารทางการเงินชนิดต่างๆ การวางแผนภาษีอากร หลักบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลของธุรกิจ และที่สำคัญที่สุด ในแต่ละรายวิชาโครงการได้จัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์และวิพากษ์ business case ซึ่งในส่วนนี้เองส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

โดยสรุป สำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ตลอดจนพนักงานสายการเงินและบัญชีที่มีคุณค่าอย่างสูงต่อองค์กร ความรู้และประสบการณ์แบบบูรณาการที่ได้รับจากโครงการ MAP จะตอบโจทย์ทุกท่านได้อย่างแน่นอนครับ

อัครวัฒน์ รวีย์ชชานนท์ (นศ. MAP รุ่นที่ 7)
Thailand Senior Tax Analyst
Ford Operations (Thailand) Co.,Ltd.

 _______________________________________________

โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 61 (ยื่นผลคะแนนได้ถึงวันที่ 2 ก.ค. 61)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.grad.tbs.tu.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.map.tbs.tu.ac.th/News-Events/PR-61-2

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL